top of page

Bureauonderzoek

Als er nog weinig bekend is over de archologische waarde van een terrein, kan door middel van bronnenonderzoek (historische, topografische, hoogte-, bodemkundige en geo(morfo)logische kaarten ) een indruk worden verkregen van de te verwachten archeologische resten. Daarnaast worden cultuurhistorische waardekaarten geraadpleegd. Hierin zijn de terreinen opgenomen die door het rijk,de provincie of de gemeente als van cultuurhistorische waarde zijn aangemerkt. De gegevens van dit onderzoek worden samengebracht in een rapportage.

bottom of page